Author Archive: stjori

Author Archives for stjori

annarskonar-likamstjon-500Aldrei er hægt að flokka öll þau slys sem geta komið fyrir en sama hvað könnum við rétt þinn til bóta þér að kostnaðarlausu.

Leitaðu til okkar sem fyrst svo þú glatir ekki rétti þínum vegna fyrningar eða tómlætis.

likamsVarðstu fyrir líkamsárás?

Þá áttu mögulega rétt á bótum frá árásarmanninum eða íslenska ríkinu.

Ef bótaréttur er til staðar skal árásamaðurinn, eftir atvikum, greiða þér tímabundið tekjutjón, þjáningabætur og bætur fyrir varanlegan miska og varanlega örorku hafir þú hlotið varanlegt tjón. Að auki kanntu að eiga rétt til bóta vegna útlags kostnaðar og annars fjártjóns.

Í málum sem þessum er þó stærsti hluti bóta miskabætur, sem dæmdar eru á grundvelli 26. gr. skaðabótalaga.

Ef árásamaðurinn er ekki fær um að greiða kröfuna á tjónþoli rétt á bótum úr bótasjóði þolenda afbrota samkvæmt lögum nr. 69/1995 um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota nái bótafjárhæðin upp í það lágmark sem lögin áskilja. Við sjáum um innheimtu bóta úr ríkissjóði fyrir þig.

Í ákveðnum tilvikum, sér í lagi ef um alvarlega líkamsárás er að ræða, átt þú rétt á að fá tilnefndan réttargæsluma [...]

  • 18. May 2015
  • Not categorized
  • Posted by
  • Comments Off on Afleiðingar læknismeðferða

laeknirHeppnaðist ekki læknismeðferð sem þú fórst í? Varðstu fyrir læknamistökum?

Hafir þú orðið fyrir líkamstjóni af völdum meðferðar heilbrigðisstarfsmanns, hvort sem er að ræða á sjúkrahúsi í opinberri eigu eða einkastofu, gætir þú átt rétt á bótum.

Um tjón sem hlýst af læknismeðfeðferð heilbrigðisstarfsmanns gilda lög nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu. Ekki er gerð krafa um saknæma háttsemi og ekki er alltaf skilyrði að mistök hafi verið gerð.

Sjúklingatryggingamál geta verið flókin viðureignar og því mikilvægt að tjónþolar læknisþjónustu leiti aðstoðar lögmanns við fyrsta tækifæri.

Uppgjör bóta fer fram á grundvelli skaðabótalaga og því getur tjónþoli átt rétt á greiðslu vegna tímabundins tekjutaps, þjáningabóta, varanlegs miska, varanlegrar örorku og annars fjártjóns.

Bætur samkvæmt sjúklingatryggingalögum greiðast aðeins upp að fyrirfram ákveðnu hámarki í lögunum. Ef tjón þitt er mei [...]

fritimiLentir þú í óhappi í frítíma þínum?

Þá kanntu að eiga rétt á bótum úr eigin tryggingum. Almennt eru tryggingar vegna frítímaslysa hluti af heimilistryggingu fólks. Þá getur bótaréttur verið til staðar hjá Sjúkratryggingum Íslands ef slys gerist við heimilisstörf. Einnig getur slysatrygging launþega gilt ef kjarasamningur gerir ráð fyrir bótum í frítíma.

Við könnum bótarétt hvers og eins miðað við skilmála þeirra trygginga sem hann fellur undir.

Afar mikilvægt er að tilkynna slys í frítíma innan árs til viðkomandi vátryggingafélags því annars getur bótaréttur glatast eftir atvikum. Hafir þí hins vegar ekki mátt gera þér raunverulega grein fyrir tjóninu strax í upphafi geta tímafrestir orðið lengri, allt eftir atvikum.

Greiðsla bóta fer fram á grundvelli vátryggingaskírteinis og skilmálum viðkomandi tryggingar. Tjónþoli á rétt til bóta fyrir varanlegar afleiðingar slyssins en einnig er algengt að hann eigi rétt til [...]

oldurLentir þú í sjóslysi?

Okkar lögmenn hafa mikla reynslu í innheimtu bóta vegna sjóslysa.

Þegar sjómenn verða fyrri slysi í vinnu sinni eiga þeir rétt á bótum óháð því hvort slysið sé að rekja til atvika sem vinnuveitandi ber ábyrgð á. Þannig er bótaréttur í raun með sama hætti og ef um umferðaslys væri að ræða.

Uppgjör bóta vegna slysa á sjómönnum fer eftir skaðabótalögum nr. 50/1993. Ef bótaréttur er fyrir hendi átt þú rétt á bótum vegna tímabundins atvinnutjóns og þjáninga, bótum vegna varanlegs miska og varanlegrar örorku. Þá getur þú einnig átt rétt til bóta vegna annars fjártjóns.

Vátryggingafélaginu er einnig skylt að greiða allan nauðsynlegan útlagðan kostnað vegna aðstoðar sem þú þarft að sækja þér vegna slyssins. Þá greiðir vátryggingafélagið jafnframt hluta af þóknum lögmanns.

Mikilvægt er að þú leitir réttar þíns sem fyrst og tilkynnir vinnuveitanda þínum og Sjúkratryggingum Ísla [...]

vinnuslys-bigSlasaðist þú í vinnunni?

Þú getur átt rétt á bótum úr eftirfarandi tryggingum:

Launþegatryggingu sem atvinnurekandi skal kaupa fyrir starfsmenn

Ábyrgðartryggingu atvinnurekanda, eða

Sjúkratryggingum Íslands.

Í kjarasamningum er slysatrygging launþega tryggð. Launþegar eru því tryggðir í vinnu sinni hjá vinnuveitanda og eiga því slysabótarétt frá tryggingafélagi hans. Réttur úr slysatryggingu launþega er til staðar óháð sök. Með öðrum orðum þá hafa tildrög slyss ekki áhrif á rétt starfsmanns til bóta úr slysatryggingu launþega. Launþegatryggingar hafa ákveðna hámarksfjárhæð og fer sú fjárhæð eftir kjörum þínum samkvæmt fyrirliggjandi kjarasamningi hverju sinni. Einnig gætir þú átt rétt á greiðslu dagpeninga vegna óvinnufærni.

Ef slysið má rekja til atvika sem vinnuveitandi ber ábyrgð á myndast bótaréttur úr ábyrgðartryggingu hans. Bótaréttur úr ábyrgðartryggingu er mikil og á allt [...]

umferdLentir þú í umferðarslysi?

Bótaréttur vegna umferðaslysa er afar ríkur á Íslandi. Ef þú hefur orðið fyrir tjóni eru allar líkur á því að bótaréttur sé fyrir hendi, jafnvel þó þú hafir verið í órétti.

Ekki þarf að sanna sök þegar krafist er bóta vegna umferðaslysa. Ef það var slys þá skapast réttur til bóta.

Þú átt rétt á bótum vegna líkamstjóns, hvort sem þú ert ökumaður eða farþegi.

Greiddar eru bætur fyrir tímabundið tekjutjón, ef það á við, þjáningabætur, bætur fyrir varanlegan miska, bætur fyrir varanlega örorku og annað fjártjón.

Þá er allur útlagður kostnaður einnig greiddur af viðkomandi vátryggingafélagi og sjáum við um að innheimta hann fyrir þig jafnóðum.

Þú gætir átt rétt á bótum. Lögmenn okkar upplýsa þig um réttarstöðu þína þér að kostnaðarlausu.

Leitaðu til okkar sem fyrst svo þú glatir ekki rétti þínum vegna fyrningar eða tómlætis.

Netfang info@tjonabaetur.is Sími 533 4343 Fax 533 2434

 

Back to top